Geschiedenis

BoekomslagHet fonds is opgericht in 1967 en genoemd naar Winand Roukens, lector in de Volkskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 1951 tot 1967. De doelstelling bij de oprichting was een wetenschappelijk volkskundig bureau ter bestudering van de Limburgse volkscultuur.
De oprichters waren Drs. Fons Neu en Drs. Jo Hansen, die beiden eerder betrokken waren geweest bij de oprichting van de Narren Universiteit Limburg (NUL). Ze sloten de NUL rechtstreeks aan op het WRF. Dit betekende concreet dat sommige professoren van de NUL bestuurslid waren van het WRF. Dit gebruik wordt tot op heden gehandhaafd. Het sociaal-cultureel circuit, waarbinnen de directe medewerkers aan de NUL zittingen functioneren, overlapt dan ook in grote mate het Limburgse netwerk van geïnteresseerden in de volkscultuur. In 1972 werd het fonds een stichting, maar de naam fonds bleef gehandhaafd. Sindsdien functioneert de NUL als een zelfstandige commissie binnen deze stichting als het ‘Mombakkus van het WRF’.

Dr. Winand Roukens

WrfWinand Roukens werd geboren op 28 april 1896 in Kerkrade. Hij ging naar het gymnasium in Rolduc. Na de officiersopleiding volgde hij cursussen voor Nederlands en Duits MO aan de Rooms-Katholieke Leergangen en colleges aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in Utrecht Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en Duits en legde na anderhalf jaar met goed gevolg het kandidaatsexamen in de Nederlandse taal- en letterkunde af. Vervolgens gaf hij les aan de Rooms-Katholieke Jongens-HBS te Maastricht, het college in Rolduc en de bisschoppelijke kweekschool in Echt. Op 14 februari 1931 slaagde Winand Roukens in Nijmegen met lof voor het doctoraal examen Nederlands, met Duitse taal- en letterkunde als bijvakken. In 1931 werd hij leraar Nederlands en geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen. Op 16 april 1937 promoveerde hij bij Professor Dr. Jac van Ginneken. Van 1948 tot 1956 was hij directeur van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem/ Tevens was hij lector in de volkskunde aan de Nijmeegse universiteit. Winand Roukens bracht zijn levensavond door in Maastricht, waar hij overleed op 21 september 1974. Zijn meer dan 5000 boeken liet hij na aan het fonds dat naar hem is vernoemd.

WRF en de NUL

Karl-DittrichzaalHet WRF is de juridische entiteit waarbinnen de Narren Universiteit Limburg (NUL) is ondergebracht. Donateurs van het WRF hebben het recht collegekaarten te kopen voor de Dies Natalis van de NUL, die jaarlijks drie weken voor Aswoensdag gehouden wordt.

WRF en UM

Formeel is er geen relatie met de Universiteit Maastricht; behalve dat het boekenbestand in de UM bibliotheek is ondergebracht. De leden van de Raad van Advies zijn aan de UM verbonden. De lezingencycli van het WRF worden soms in samenwerking met Studium Generale binnen de muren van de UM georganiseerd. Studium Generale is een aan de universiteit gelieerde stichting.